Konkurs

§1.
Postanowienia wstępne

Organizatorem Konkursu jest Dark estrella Sylwia Olszewska. z siedzibą w Jeleniej Górze („Organizator”).
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)Portalu – rozumie się przez to portal internetowy działający w domenie http://www.facebook.pl/
2)Profilu – rozumie się przez to profil Organizatora o nazwie „Dark Estrella” (tzw. fanpage) w Portalu.
Konkurs będzie trwał od 29.06.2017r. Do 20.07.2017 r.
Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Profilu.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1)członkowie organów Organizatora;
2)pracownicy Organizatora;
3)wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie osób wymienionych wpunktach 1 i 2, jak również osoby przez te osoby przysposobione lub znajdujące się pod ich opieką lub kuratelą.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
§2.
Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu jest osoba posiadająca w Portalu aktywne konto oraz która:
1)posiada status fana Profilu, to znaczy zaznaczyła w tym że Profilu opcję „Lubię to!”;
2)zgłosiła się do udziału w Konkursie w ten sposób, że wysłała wykonane przez siebie zdjęcie w wiadomości prywatnej do Organizatora Konkursu, które ukaże się w specjalnie przeznaczonym albumie do Konkursu.
Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedno zdjęcie. Oraz udostępniła publicznie post konkursowy.

Zdjęcia zgłaszane do udziału w Konkursie nie mogą naruszać dobrych obyczajów. W szczególności zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie zdjęć o charakterze erotycznym.
Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Konkursie oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do udziału w Konkursie jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niego całość praw autorskich, a Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.

§3.
Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drodze głosowania użytkowników Profilu.
Użytkownicy Profilu oddają głosy na poszczególne zdjęcia w ten sposób, że zaznaczają przy wybranym przez siebie zdjęciu opcję „Lubię to!” lub inną reakcje na zdjęcie.
Użytkownik może cofnąć głos poprzez zaznaczenie opcji „Nie lubię”. Głos cofnięty uważa się za nieoddany.
Głosowanie trwa w okresie od 6 lipca do 20 lipca 2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21 lipca 2017 r., przy czym za podstawę rozstrzygnięcia przyjmuje się ilości głosów według stanu na chwilę zakończenia głosowania. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który opublikował zdjęcie, na które padła największa ilość głosów.
W razie, gdyby na kilka zdjęć opublikowanych przez różnych Uczestników padła identyczna liczba głosów, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Zwycięzcy.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi poprzez ogłoszenie w Profilu z podaniem ilości głosów, jakie padły na zwycięskie zdjęcie.
Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie poprzez przesłanie mu prywatnej wiadomości w Portalu.
Zwycięzca Konkursu jest obowiązany w ciągu 24 godzin odpowiedzieć na wiadomość organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia nagrody, jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełnia warunków udziału w Konkursie, o których mowa w § 1 ust. 6 i 7 albo jeśli w terminie określonym w ust. 8 nie nadeśle swojego adresu poczty elektronicznej. Organizator może również cofnąć nagrodę, jeśli okaże się, Zwycięzca nie jest autorem zdjęcia zgłoszonego przez niego do Konkursu albo nie posiada do niego autorskich praw majątkowych.
W przypadku cofnięcia przez Organizatora nagrody stosownie do postanowień ust. 10 Organizator przyzna nagrodę Uczestnikowi, na zdjęcie którego padła kolejna największa ilość głosów.
§4.
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§5.
Nagroda
Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę, którą jest „Profesjonalna sesja mnarzeczeńska. o wartości 100 zł. Nagroda zostanie powiększona o kwotę 22,22 zł, która zostanie potrącona z podatkiem dochodowym należnym z tytułu wygranych w konkursach grach i zakładach wzajemnych, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Organizator nie przewiduje przyznania nagród dodatkowych albo podziału nagrody.

§6.
Dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu dodanych oraz ich poprawiania. Dane zostają przekazane organizatorowi Konkursu, a nie Portalowi.
Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku nie powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
§7.
Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np., przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych(np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie dokonana poprzez zamieszczenie w Profilu i obowiązuje od dnia zamieszczenia.
Niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.dark-estrella.pl, w zakładce „Konkurs”, a także w siedzibie Organizatora.
Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Portal, oraz że Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

Share
Tweet
Pin
Share